Stora Journalistpriset

BESTÄMMELSER

Bestämmelserna för Stora Journalistpriset blev instiftat år 1966. Nedan är de paragrafer som fortfarande agerar som regel- och styrverk.

§1

Som ett erkännande för framstående yrkesprestationer i svenska medier utdelar Bonnier AB STORA JOURNALISTPRISET.

Priset är uppdelat i fem kategorier:

» Årets Avslöjande » Årets Berättare » Årets Förnyare » Årets Röst » Lukas Bonniers Stora Journalistpris

Priset utdelas årligen med 100 000 kronor i var och en av de fem kategorierna.

§2  STORA JOURNALISTPRISET skall av en prisnämnd utdelas för berömvärda yrkesprestationer, utförda under årets kvalificeringsperiod, som slutar den 1 oktober varje år.

I prisklasserna Årets Avslöjande, Årets Berättare och Årets Förnyare och Årets Röst skall den journalistiska prestationen ha utförts mellan 2023-10-01 och 2024-09-30. Lukas Bonniers Stora Journalistpris utdelas för en långvarig framstående journalistisk gärning.

Priset kan tilldelas en enskild person eller en definierad arbetsgrupp (redaktion, produktionsgrupp, reportageteam etc).

Ett prisvärt journalistiskt arbete av aktualitetskaraktär måste innefatta inte bara form- och innehållsmässiga kvalifikationer utan också en hållbar faktakontroll, så att de förhållanden det speglar kan betraktas som belagda. Ledamot av nämnden för STORA JOURNALISTPRISET kan inte själv utses till pristagare. Nämnden bör iaktta försiktighet vid bedömningen av fall som ännu inte slutbehandlats i juridiska instanser.

§3  För STORA JOURNALISTPRISET 2024 har utsetts följande nämnd:

Jonas Bonnier, Ordförande Magnus Janson, Verkställande Ledamot (utan rösträtt) Unn Edberg, Vi Jonas Kanje, Sydsvenskan Karin Pettersson, Aftonbladet Irena Pozar, Veckorevyn Hanna Grahn, Borås tidning Jon Mauno Pettersson, Breakit Nils Hanson, frilans Mikael Delin, DN Parisa Höglund, SR Michael Verdicchio, GP Maria Lindholm, DI Sofia Dahlström, SVT

§4  Nominering till priset kan göras av envar. Förslag (från nämndledamot eller utomstående) skall vara nämnden tillhanda skriftligen senast den 1 oktober 2024 via nomineringsformuläret på sajten eller under adress: STORA JOURNALISTPRISET, Bonnier AB, 113 90 Stockholm

Anmälarens namn behandlas konfidentiellt och delges icke nämndledamöterna.

I största möjliga mån skall digital länk, klipp eller kopia på artikel, reportage etc. bifogas.  Sedan anmälningstiden utgått sammanträder juryn i arbetsutskott. Arbetsutskottet består av fyra nämndledamöter varav en som ordförande, samt prisnämndens ordförande och verkställande ledamot som adjungerande (utan rösträtt).

Varje arbetsutskott skall nominera tre kandidater för sin priskategori. Nämnden i sin helhet fastställer sedan tre kandidater för de fyra förstnämnda prisgrupperna, en nominering som offentliggörs. Vid slutsammanträdet avgör nämnden vinnare i de olika priskategorierna.

För Lukas Bonniers Stora Journalistpris gäller att varje arbetsutskott föreslår en kandidat och prisnämnden fastställer sedan pristagare.

Prisnämnden skall behandla ansökningar och förslag som inom föreskriven tid inkommit skriftligen eller från arbetsutskotten, men kan också behandla förslag som presenteras av nämndledamöterna under sammanträdet.

§5  Såväl inkomna förslag till kandidater som arbetsutskottens och nämndens diskussion före valet av pristagare skall behandlas konfidentiellt. Protokoll från arbetsutskottens och prisnämndens sammanträden har formen av beslutsprotokoll.

§6  I slutvalen deltar endast de nämndledamöter och kallade suppleanter, som sitter kring bordet vid sammanträdet.

Samtliga närvarande utom verkställande ledamoten har rösträtt vid valet av vinnare. Beslut beträffande STORA JOURNALISTPRISET fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal erhåller ordföranden utslagsgivande röst.

Om personuppgifter